• darkblurbg

 

Het proces van melden en afhandelen van klachten start vanaf het moment waarop de cliënt
uitingen doet / signalen afgeeft van onvrede. Het proces is afgerond op het moment dat is
vastgesteld dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.


Bij onvrede en klachten is de betrokken medewerker in eerste instantie het eerste aanspreekpunt.
Indien de cliënt geen gesprek met de medewerker wenst of indien door het gesprek de onvrede niet
kan worden weggenomen, kan de cliënt rechtstreeks contact met de bestuurder opnemen.


Indien de klacht niet in onderling overleg met de bestuurder kan worden opgelost, of indien de cliënt
dat wenst, kan de klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie (WKKGZ).
Cliënten worden tijdens de intake geïnformeerd over het klachtenreglement / de klachtenprocedure.

 

Heeft u een klacht of wilt u een melding doen? Hieronder vind u de link naar de klachtenportaal zorg:

Klachtenportaal Zorg